lǎo yī bèi rén dōu xǐ huān de lǜ zhí ,zhōng yú zhǎo dào le !bǐ lǜ luó yáng qì ,bǎi kè tīng bèi yǒu miàn

lǎo yī bèi rén dōu xǐ huān de lǜ zhí ,zhōng yú zhǎo dào le !bǐ lǜ luó yáng qì ,bǎi kè tīng bèi yǒu miàn
xiù qì de wén zhú hěn yǒu yǎ zhì gǎn ,zhī gàn xì róu ,yè huáng tuō luò ;jiāo shuǐ guò shǎo ,mì shēng rú yǔ máo zhuàng ,bú néng jiāo tài duō shuǐ ,kě yǐ qū chú wén chóng

hóng zhǎng yòu jiào huǒ hè huā 、ān zǔ huā ,jiā lǐ bǎi fàng yī pén ,yǎng hù de hǎo ,yè piàn cuì lǜ yóu liàng 、huā sè hóng yàn yào yǎn ,hěn měi 。

http://www.lsfafa.cn/lvluo.html    http://www.mianfeiyuming.cn/101.html
guì huā shì zhōng guó chuán tǒng shí dà míng huā zhī yī ,jí lǜ huà 、měi huà 、xiāng huà yú yī tǐ de guān shǎng yǔ shí yòng jiān bèi de yōu liáng yuán lín shù zhǒng ,guì huā qīng kě jué chén ,nóng néng yuǎn yì ,kān chēng yī jué 。

méi guī bú guāng yǒu zhe guān shǎng de jià zhí ,tā hái yǒu bié de jià zhí ,lǎo zhuāng shí fèn hǎo yǎng 。

gāi pǐn zhǒng yǐ qí yàn lì 、shēng xìng qiáng jiàn 、kàng xìng yōu liáng 。xiàng dāng de bú cuò ò 。

zhè kuǎn pén zāi bú guǎn shì fàng zài kè tīng 、děng kōng jiān dōu hěn shì yòng 。zhǒng zhí jiǎn dān de yī kuǎn pén zāi ,kāi huā de lì tǐ gǎn hěn qiáng ,zī tài yōu měi ,xīn shǎng xìng gāo 。

jiǔ lǐ xiāng shù zī xiù yǎ ,zhī gàn cāng jìn ,sì jì cháng qīng ,kāi huā jié bái ér fāng xiāng ,zhū guǒ yào mù ,shì yōu liáng de pén jǐng cái liào 。

yǒu hǎo duō zhǒng yán sè ,měi yī zhǒng dōu fēi cháng měi ,tā suī rán jì kě yǐ tǔ péi yòu kě yǐ shuǐ péi ,dàn shì tǔ péi de shí hòu yào zhù yì :jiāo shuǐ yī dìng bú yào guò duō ,bì miǎn gēn bù làn diào 。

là méi zài bǎi huā diāo líng de lóng dōng zhàn lěi ,dòu hán ào shuāng ,biǎo xiàn le zhōng huá mín zú zài qiáng bào miàn qián yǒng bú qū fú de xìng gé ,gěi rén yǐ jīng shén de qǐ dí ,měi de xiǎng shòu 。